สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ข้าวชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้าข้าวเหนียว  ฯลฯ

2. ขั้นตอนการทำนา

3. ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าว เช่น พระราชพิธี  จรดพระนังคัลแรกนาขวัญอาหารหรือขนมในเทศกาลต่างๆ

4. ประโยชน์ของข้าว

5. อาหารที่ทำมาจากข้าว การทำขนมบัวลอย

6. การตวงอย่างคาดคะเน

7. เปรียบเทียบปริมาณมากน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)

มฐ 2 ตบช. 2.1 (2.1.2) (2.1.3)

มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)

มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มฐ. 5 ตบช. 5.4 (5.4.1)

มฐ 6 ตบช. 6.2 (6.2.1)

มฐ 8 ตบช. 8.1 (8.1.1)

มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1) (9.1.2)

มฐ 10 ตบช. (10.1) (10.1.1) (10.1.2)

ตบช. 10.2  (10.2.1)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว

4. กล้าพูด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

6. สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำบรรยายและข้อตกลงได้

7. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง

8. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

9. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนได้

10. ฟังและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับประเพณีการเก็บเกี่ยว และอาหารหรือขนมในเทศกาลต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง

11. เล่าเรื่องราวขั้นตอนการทำนาได้

12. บอกวิธีการทำขนมบัวลอยได้

13. บอกชื่อและลักษณะของข้าวชนิดต่างๆได้

14. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป

15. อธิบายเชื่อมโยงได้ว่าถ้าไม่กินข้าวจะมีผลอย่างไรต่อร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว
เรื่อง ข้าว (3) 19 ก.ค. 2564