สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - วัฏจักรของน้ำ

2. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝน และไม่ไปในที่โล่งแจ้ง

    - ใช้อุปกรณ์กันฝน และการแก้ปัญหาเมื่อไม่มีอุปกรณ์กันฝน

3. โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน และการป้องกัน

4. เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

 - โครงการตามพระราชดำริฯ โครงการแก้มลิง

- โครงการตามพระราชดำริฯ โครงการฝนหลวง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1   ตบช 1.3   (1.3.1)

มฐ 2   ตบช 2.1   (2.1.4)

ตบช 2.2    (2.2.1)

มฐ 3   ตบช 3.2   (3.2.1) (3.2.2)

มฐ 4   ตบช 4.1   (4.1.3)

มฐ 7   ตบช 7.2   (7.2.3)

มฐ 8   ตบช 8.2  (8.2.1)

มฐ 10 ตบช 10.2 (10.2.1)

ตบช 10.3 (10.3.2)

มฐ 11 ตบช 11.1 (11.1.1)

มฐ 12 ตบช 12.2 (12.2.1) (12.2.2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อฝนตกได้

2. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

4. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

5. แสดงความพอใจในผลงานของตนเองและผู้อื่น

6. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

7. ยืนตรงและร่วมร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี

8. ทำงานร่วมมือกับเพื่อนในการประดิษฐ์เครื่องบินฝนหลวงได้

9. อธิบายเชื่อมโยงเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของน้ำได้

10. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่มีอุปกรณ์กันฝนได้

11. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง และแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

12. ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันได้

13. ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” หรือ “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน
เรื่อง ฤดูฝน (5) 14 ก.ค. 2564