สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อาหารหลัก 5 หมู่

2. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์

3. ประโยชน์ของอาหาร

4. อาหารประจำภาคทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้

5. การประกอบอาหารไทย ประเภทส้มตำไทย

6. การจำแนกและจัดกลุ่มอ้วน – ผอม

7. การจำแนกและจัดกลุ่มภาพกับสัญลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1 ตบช. 1.3 (1.3.1)

มฐ 2 ตบช. 2.2 (2.2.1)

มฐ 3 ตบช. 3.2 (3.2.1)

มฐ 4 ตบช. 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มฐ 8 ตบช. 8.2 (8.2.1)

ตบช. 8.3 (8.3.1)

มฐ 9 ตบช. 9.1 (9.1.1)

มฐ 10 ตบช. 10.1 (10.1.2)  (10.1.3) (10.1.4)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

3. กล้าพูด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

4. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

5. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำสั่งและคำบรรยายได้

6. เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ   ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

8. บอกชื่อลักษณะเด่นของอาหารแต่ละภาคได้

9. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

10. จำแนกและจัดกลุ่มอ้วน – ผอมได้

11. จำแนกและจัดกลุ่มอาหารได้

12. จำแนกและจัดกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้

13. บอกลำดับขั้นตอนการประกอบอาหารส้มตำไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ (4) 6 ก.ค. 2564