สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ประวัติความเป็นมาของตนเองและ ครอบครัว

2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว

3. บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว

4. อาชีพของบุคคลในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มฐ 2 ตบช 2.1 (2.1.2)

        ตบช 2.2 (2.2.1)

มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)

มฐ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มฐ  6 ตบช 6.2 (6.2.1)

มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)

มฐ 8 ตบช 8.2 (8.2.1)

มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)

        ตบช 9.2 (9.2.1)

มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  เล่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้

3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้

5. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีความสุขได้

6. ทำงานศิลปะด้วยตนเองจนสำเร็จได้

7. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

8. แสดงมารยาทแบบไทยตามกาลเทศะได้

9. ทำงานศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้การพับกระดาษผสมกับการวาดภาพจากสีเทียนได้

10. ฟังและร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นได้

11. มองภาพและคำในหนังสือขณะที่ครูเปิดอ่านได้

12. ต่อส่วนประกอบของภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้

13. เล่นเกมจับคู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข
เรื่อง ครอบครัวมีสุข (3) 29 มิ.ย. 2564