สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดมีสุขอนามัยที่ดี

2. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

  - การแต่งกาย

  - การล้างมือที่ถูกวิธี

  - การรับประทานอาหาร

  - การใช้ห้องน้ำห้องส้วม

  - การเก็บของใช้ส่วนตัว

  - การปูและเก็บเครื่องนอน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1  ตบช 1.2 (1.2.2)

         ตบช 1.3 (1.3.1)

มฐ 2  ตบช 2.1 (2.1.1)

         ตบช 2.2 (2.2.2)

มฐ 4  ตบช 4.1 (4.1.3)

มฐ 6  ตบช 6.1 (6.1.1) (6.1.2) (6.1.3)

         ตบช 6.2 (6.2.1)

มฐ 9  ตบช 9.1 (9.1.1)

         ตบช 9.2 (9.2.1)

มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

2. เล่น ทำกิจกรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

3. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

4. การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้วยวิธีต่างๆเขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

5. สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง  จังหวะและดนตรีได้

6. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว

7. รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธีได้

8. ใช้และทำความสะอาดหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

9. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยได้ด้วยตนเอง

10. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

11. อ่านภาพสัญลักษณ์คำด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

12. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้
เรื่อง หนูทำได้ (3) 22 มิ.ย. 2564