สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การดูแลสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนให้มี พลานามัยที่ดี  โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ  10 ประการ

2. การดูแลรักษาตนเองในการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

3. การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายของอวัยวะ

4. ชื่ออวัยวะและความสำคัญของอวัยวะนั้น

5. หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย

6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

7. การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับความสูง-ต่ำ

8. การจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ

9. การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์กิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1  ตบช 1.1 (1.1.1)

                      ตบช 1.3 (1.3.1)

มาตรฐานที่ 2  ตบช 2.1 (2.1.1)

                     ตบช 2.2 (2.2.1)

มาตรฐานที่ 4  ตบช 4.1 (4.1.1) (4.1.3)

มาตรฐานที่ 5  ตบช 5.2 (5.2.1)

มาตรฐานที่ 8  ตบช 8.2 (8.2.1)

                      ตบช 8.3 (8.3.2)

มาตรฐานที่ 9  ตบช 9.2 (9.2.2)

มาตรฐานที่ 10  ตบช 10.1 (10.1.1) (10.1.3)   (10.1.4)

                       ตบช 10.2 (10.2.1)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีสุขอนามัยดี  น้ำหนัก  ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

2. บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

3. บอกวิธีการปฏิบัติตนให้มีพลานามัยดี

4. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

5. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

6. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

7.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

8. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

9. เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

10. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

11. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

12. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของอวัยวะได้

13. บอก อธิบายเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์อวัยวะภายนอกร่างกายได้

14. จำแนก จัดกลุ่มภาพคนกับเครื่องแต่งกายได้

15. เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลำดับ

16. บอกผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเองได้

17.บอกลักษณะของชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง ตัวเรา (1) 14 มิ.ย. 2564