สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือนิทานเรื่อง หมีน้อยจะไปโรงเรียน

2. สถานที่ต่างๆในโรงเรียน

3. ทำแผนผังในโรงเรียน

4. บุคคลในโรงเรียนและบทบาทหน้าที่ของบุคคล

5. ทำแผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

6. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน และโรงเรียน

7. การจับคู่ภาพเหมือน การจับคู่ภาพกับจำนวน การต่อภาพให้สมบูรณ์ การเรียงลำดับ  เหตุการณ์ การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ 1 ตบช 1.3 (1.3.1)

มฐ 2 ตบช  2.1 (2.1.2)

        ตบช 2.2 (2.2.3)

มฐ 3 ตบช 3.2 (3.2.1)

มฐ 4 ตบช 4.1 (4.1.3)

มฐ 5 ตบช 5.4 (5.4.1)

มฐ 7 ตบช 7.2 (7.2.1)

มฐ 8 ตบช 8.1 (8.1.1)

        ตบช 8.3 (8.3.1)

มฐ 9 ตบช 9.1 (9.1.1)

         ตบช 9.2 (9.2.1)

         ตบช 9.2 (9.2.2)

มฐ 10 ตบช 10.1 (10.1.2)

มฐ 12 ตบช 12.2 (12.2.1)

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติกับผู้อื่น อย่างปลอดภัย

2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

3. ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็นพวงมาลัยได้

4. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

5. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านดนตรีและการเคลื่อนไหว

6. ทำงานศิลปะที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง

7. ปฏิบัติตนในการทักทาย ตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ

8. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

9. ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง

10. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับนิทานเรื่องหมีน้อยจะไปโรงเรียนได้

11. อ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ

12. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

13. เล่นเกมภาพตัดต่อได้

14.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป

15. ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง โรงเรียนของเรา (1) 7 มิ.ย. 2564