สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และทำให้สามารถป้องกันตนเอง ในเรื่องเพศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

         วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ

                     แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                    แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                    แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (ใบงาน)

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

       แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วันที่ 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี