สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

    - รุ้งกินน้ำ

๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน

๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

    - พักผ่อน  ทำร่างกายให้อบอุ่น  ดื่มน้ำให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

๔.  เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

    - ต้นไม้เจริญงอกงาม

    - คนและสัตว์มีน้ำกินน้ำใช้

    - น้ำท่วม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

    - รุ้งกินน้ำ

๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน

๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

    - พักผ่อน  ทำร่างกายให้อบอุ่น  ดื่มน้ำให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

๔.  เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

    - ต้นไม้เจริญงอกงาม

    - คนและสัตว์มีน้ำกินน้ำใช้

    - น้ำท่วม

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน
เรื่อง ฤดูฝน (4) 13 ก.ค. 2564