สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การทำความเข้าใจข้อตกลงในห้องเรียน

๒. ชื่อครูประจำชั้น

๓. ชื่อโรงเรียน

๔. การจับคู่ภาพเหมือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)

มฐ ๕ ตบช ๕.๑ (๕.๑.๑)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๑ (๙.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นอย่างปลอดภัยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒. เดินตามแนวเส้นตรงที่กำหนดได้

๓. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

๔. สนใจ แสดงออกผ่านงานศิลปะ

๕. สนใจ แสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรี

๖. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง

๗. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๘. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

๑๐. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตนได้

๑๑. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง โรงเรียนของเรา (3) 9 มิ.ย. 2564