สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษา
เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (2) 3 ส.ค. 2564