สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย คำศัพท์ โครงสร้าง เกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการมีจิตอาสา เช่น protecting the mangrove forest, environment problems, volunteer ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถาม  จากการฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน และเรื่องสั้น

ต2.1 ม.1/1  ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต4.1 ม.1/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1.  บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับป่าชายเลน เช่น mangrove tree, mangrove forest, to protect the environment ฯลฯ    

2.  บอกประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการมีจิตอาสา

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้: ความสนใจและหมั่นเรียนรู้

2. ประเมินผลงาน: ความถูกต้องของคำตอบในแบบฝึกหลังบทอ่าน

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The places we go
เรื่อง At the Mangrove Forest 7 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง