สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการของภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ ซึ่งจะมีลักษณะของมองเห็นภาพ คือ วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่อยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน เส้น หรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากัน และวัตถุ หรือสิ่งของต่าง ๆ เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้       1. การของภาพทัศนียภาพ

ด้านทักษะ        1. การนำความรู้ไปใช้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

 เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

 เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ 18 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ