สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้  1. อธิบายรายละเอียดของทัศนธาตุ

ด้านทักษะ   1. นําทัศนธาตุทั้งหมดมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยทัศนธาตุ 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ