สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้  1. ทัศนธาตุ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง

ด้านทักษะ    1. สร้างสรรค์จุด เส้น รูปร่าง รูปทรงด้วยวิธีการต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ได้

2. สร้างสรรค์เส้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

 2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

เกณฑ์

 1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

 3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ