สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทเพลงแต่ละบทเพลงมีการถ่ายทอดอารมณ์โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ เช่น จังหวะ ความดัง-เบา ของเสียง เป็นต้น เมื่อบทเพลงมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะหรือความดัง-เบาของเสียงก็สามารถทำให้เกิดความแต่งต่างทางด้านอารมณ์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          วิเคราะห์ว่าเพลงที่มีจังหวะที่ต่างกันเพลงที่มีเสียงดังเบาต่างกัน และสามารถสื่ออารมณ์ต่าง ๆ ได้อภิปรายลักษณะการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงที่สนใจคิดประดิษฐ์ท่าทางเกี่ยวกับเสียงดังและเบาได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          นําบทเพลงไปประยุกต์ใช์ในชีวิตประจําวันได้ปฏิบัติท่าทางที่คิดขึ้นตามระดับเสียงดังและเบาได้นําเสนอผลงานโดยวิธีการร้องหรือวิธีการอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

ด้านเจตคติ

          ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีด้วยความสนุกสนานและมั่นใจ

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

แสดงความคิดเห็นต่อบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบาแตกต่างกัน

ด้านทักษะ/กระบวนการ

เปรียบเทียบอารมณ์บทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบา แตกต่างกัน

ด้านคุณลักษณะ

เห็นคุณค่า ซาบซึ้งบทเพลง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุนทรีดนตรีรส
ชั่วโมง สุนทรีดนตรีรส
เรื่อง อารมณ์ของบทเพลง 2 มิ.ย. 64 (มีใบงานและเพลงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด