สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การคูณจำนวนมากกว่าสองหลักกับ 10 ให้คูณจำนวนนั้นกับ 1 แล้วเติม 0 ต่อท้าย 1 ตัว

2.การคูณจำนวนมากกว่าสองหลักกับ 10 20 30 ...90 ให้คูณจำนวนนั้นกับ 1 2 3 ... 9 ตามลำดับแล้วเติม 0 ต่อท้าย 1 ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาผลคูณการคูณจำนวนมากกว่า 2 หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 และแสดงวิธีทำ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้

          2.ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.3 การคูณ การหาร
เรื่อง การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน ที่เป็นพหุคูณของ 10 (28 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)