สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลรักษาพืชที่ถูกวิธีและตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ง.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1.นักเรียนบอกวิธีการดูแลรักษาพืชได้ถูกต้อง 

     2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาพืช                            

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง เกษตรกรน้อย (การดูแลรักษาพืช) 5 เม.ย. 2564
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ