สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผักสวนครัวแบ่งได้หลายประเภท ตามลักษณะของการนำส่วนต่างๆไปประกอบอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ง.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3          

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1.นักเรียนบอกประเภทการนำส่วนต่างๆไปประกอบอาหารได้ถูกต้อง 

    2.นักเรียนเห็นความสำคัญของผักสวนครัว                            

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง เกษตรกรน้อย (ผักสวนครัวรั้วกินได้) 29 มี.ค. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ