สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การปลูกพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทและชื่อเรียกก็แตกต่างกันตลอดถึงวิธีการดูแลและการนำไปปลูก พืชที่อยู่ใกล้ตัวเรามีทั้งพืชที่เรากินเป็นอาหารและพืชที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ง.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.นักเรียนบอกประเภทของการพืชได้ถูกต้อง 

            2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการปลูกพืชได้เหมาะสม                            

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง เกษตรกรน้อย (พืชที่ฉันต้องการปลูก) 22 มี.ค. 2564
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ