สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       อุปกรณ์การเกษตรแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน เราควรเรียนรู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน และวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร เพื่อจะได้ใช้งานได้ถูกต้อง ปลอดภัย และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ง.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

              1.นักเรียนบอกความหมายของงานเกษตรได้ถูกต้อง 

              2.นักเรียนเห็นความสำคัญและบอกชื่อของประเภทเครื่องมือเกษตรได้เหมาะสม                            

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์ในการทำงานเกษตร) 1 มี.ค. 2564
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ