สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การเลือกใช้ของใช้ส่วนตัว การดูแลรักษาและจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการทำงานต่างๆ นี้จะมีวิธีการและขั้นตอนในการปฎิบัติแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกวิธีการใช้ของใช้ส่วนตัวได้ถูกต้อง 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการเก็บรักษาของใช้ที่เป็นของใช้ส่วนตัว

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง การใช้ของใช้ส่วนตัว 22 ก.พ. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ