สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      สิ่งของที่เหลือใช้แล้วเราสามารถนำมาประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาใหม่ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประดับตกแต่ง หรือประโยชน์ใช้สอย ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์เราเรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์”และกระดาษเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย เหมาะที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นอย่างประหยัด และถ้าต้องการความสวยงามควรเลือกกระดาษสีหรือกระดาษที่มีลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ง.1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

              1.นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 

              2.นักเรียนสามารถประดิษฐ์กล่องใส่ของได้เหมาะสม                            

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ผลงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง หนูน้อยนักประดิษฐ์ (ประดิษฐ์กล่องใส่ของ) 8 ก.พ. 2564
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ