สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. สมาชิกในครอบครัว (เครือญาติ)

๒. จำนวนสมาชิกในครอบครัว

๓. บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว

๔. การปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัว

๕. อาชีพของบุคคลในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑  ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๕  ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)

มฐ ๗  ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๘  ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

         ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๑ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัย

๒. กระโดดขาเดียวอยู่กับที ได้โดยไม่เสียการทรงตัว

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ  ตามแนวเส้นตรงได้

๔. กล้าพูดกล้าแสดงออก

๕. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีอย่างมีความสุข

๖. ทำงานศิลปะอย่างมีความสุขได้สำเร็จเมื่อมีผู้  ชี้แนะ

๗. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยด้วยตนเองได้

๘. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

๙. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้

๑๐. อ่าน คำ ข้อความ  กวาดตามองข้อความ   ตามบรรทัดได้

๑๑. ต่อชิ้นเล็กเติมชิ้นใหญ่ ให้สมบูรณ์ได้

๑๒. การจำแนก เพศชาย - เพศหญิง สมาชิกในครอบครัวได้

๑๒.จับคู่ภาพได้

 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๕
ชั่วโมง หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข
เรื่อง หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (1) (12 มิ.ย.62)