สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนการถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาตารางเรียนกิจกรรมการเรียนของแต่ละวิชาทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง
ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบ อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยค เกี่ยวกับวิชาเรียนได้

2. ถามและตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยค
2 ประเมินการพูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิชาเรียนตรวจใบงาน
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School life เรื่อง My Classroom
เรื่อง What I learn 1 (27 มิ.ย 62)(มีใบงาน)