สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประดิษฐ์ของเล่นในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอนเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ง 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

              1. นักเรียนบอกวัสดุที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม

              2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์หนอนกระดืบได้

              3. นักเรียนปฏิบัติได้ตามลำดับขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบทดสอบ

       2. การตอบคำถาม

 

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง ประดิษฐ์ของเล่น 11 ม.ค. 2564
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ