สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์เป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากการนำวัสดุและเศษวัสดุที่เหลือใช้นำมาประกอบเป็นสิ่งของต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของงานประดิษฐ์เป็น 3 ประเภทคือ ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

            ง 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. บอกความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้

                  2. อธิบายวิธีการใช้วัสดุในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง

                  3. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบทดสอบ

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ 4 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ