สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซม และประกอบสิ่งของต่างๆในการทำงานควรเลือกใช้เครื่องมือและจัดเก็บให้เหมาะสมกับงาน เพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วง และปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ง 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. บอกขั้นตอนการจัดเก็บเครื่องมือช่างได้

                2. อธิบายการใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้อง

                3. รวบรวมเครื่องมือช่างและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบทดสอบ

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง การจัดเก็บเครื่องมือช่าง 28 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ