สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซมและประกอบสิ่งของต่างๆ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการทำงาน ตลอดจนประเภทของช่าง การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่างควรใช้ให้เหมาะสมและใช้อย่างประหยัด โดยศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด ใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ชำรุดเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ง 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างได้

             2. อธิบายการใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้อง

             3. รวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบทดสอบ

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 21 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ