สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซมและประกอบสิ่งของต่างๆ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการทำงาน ตลอดจนประเภทของช่างการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่างควรใช้ให้เหมาะสมและใช้อย่างประหยัด โดยศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด ใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ชำรุดเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อเครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบทดสอบ

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง เครื่องมือช่างที่ควรรู้จัก 14 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ