สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซมและประกอบสิ่งของต่างๆ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการทำงาน ตลอดจนประเภทของช่าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ป.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและประเภทของงานช่างได้

2. บอกประโยชน์ของงานช่างแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบทดสอบ

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง งานช่างและประโยชน์ 7 ธ.ค. 2563
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ