สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Rerun)
ชั่วโมง ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (Rerun)
เรื่อง กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.6) 8 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.