สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรัพยากรธรรมชาติ ต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า น้้า อากาศ ดิน เป็นตัวอย่างของทรัพยากรธรรมชาติที่มี  
ความสำคัญและมีประโยชน์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ใช้ไม้ท้าเป็นที่อยู่อาศัย  ใช้น้้าในการอุปโภค
บริโภค  ใช้อากาศไว้หายใจ ใช้ดินในการเพาะปลูกพืชหรือทำเครื่องปั้นดินเผา  ใช้สัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารหรือไว้
ดูเพื่อความเพลิดเพลิน
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. บอกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น
 2. บอกประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ 

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน 
- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด 
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม 
- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
เรื่อง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 19 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)