สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม/แหล่งที่อยู่ต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ แต่ละแหล่งจะมีโครงสร้าง ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องปรับการดำรงชีวิตหรืออพยพไปอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


วัตถุประสงค์ 
1. สรุปโครงสร้างที่เหมาะสมของสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ 
2. อธิบายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลง   

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน 
- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด 
- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม - สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 12 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)