สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

  โซ่อาหารและสายใยอาหาร

ความคิดรวบยอด
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตจะมีการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร

  ผู้ผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้

  ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถส้างอาหารเองได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร

 โซ่อาหาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยการกินเป็นทอด ๆ 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายหน้าที่และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในโซ่อาหาร และสายใยอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร
เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร (1) 5 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)