สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ความคิดรวบยอด

       กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธ์ุ และแหล่งเลี้ยงดูลูดอ่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

     อธิบายความหมายของแหล่งที่อยู่ และกลุ่มสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

 - สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

 - สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

 - สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว1601 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 28 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)