สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่าง  ขนาด  หรือสี  เป็นแบบรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกรูปต่อไปหรือรูปที่หายไปที่อยู่ในแบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีรูปร่าง ขนาด สี ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.2

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง แบบรูปของรูปที่ม๊ความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ (1) วันที่ 1 ส.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)