สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ระวังรักษาความสะอาดของร่างกายและการมีสุขอนามัยที่ดี

     ๒. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

   - การล้างมือ

   - การแต่งกาย

   - การรับประทานอาหาร

   - การใช้ห้องน้ำห้องส้วม

   - การเก็บของใช้ส่วนตัว

   - การปูและเก็บเครื่องนอน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑  ตบช ๑.๒ (๑.๒.๒)

         ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๒)

มฐ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)

มฐ ๖  ตบช ๖.๑ (๖.๑.๑) (๖.๑.๓)

มฐ ๙  ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

๒.เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเองได้

๓. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

๔. เขียนรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างมีมุมชัดเจน

๕. สนใจมีความสุขและแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรี

๖.แต่งตัวด้วยตนเองได้

๗. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

๘. ใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

๙. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

๑๐. อ่านภาพสัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัดได้

๑๑.จับคู่ภาพเหมือนได้

 

 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๔
ชั่วโมง หน่วยที่ ๔ หนูทำได้
เรื่อง หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (1) (5 มิ.ย. 62)