สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้ค่าประมาณต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาผลบวก ผลลบของจำนวนนับโดยใช้ค่าประมาณพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การตอบคำถาม

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณ(11 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)