สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

. การดูแลสุขภาพอนามัย

๒. ความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง

๓. หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะต่างๆ

๔. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

๕. การดูแลรักษาและป้องกันอันตราย

๖. การรักษาความสะอาดร่างกาย

    การแปรงฟัน

๗. การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ๑  ตบช ๑.๑ (๑.๑.๑)

                     ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มาตรฐานที่ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

                     ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มาตรฐานที่ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มาตรฐานที่ ๕  ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)

มาตรฐานที่ ๘  ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

                     ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)

มาตรฐานที่ ๙  ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

มาตรฐานที่ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)  (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๔)

                       ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. มีสุขอนามัยดี  น้ำหนัก  ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

๒. บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

๓. บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะได้

๔. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

๕.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

๖.สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

๗. แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีตามสัญญาณและข้อตกลงได้

๘. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้ด้วยตนเอง

๑๑. เขียนชื่อของตนเองคล้ายตัวอักษรได้

๑๒. สังเกตลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

๑๓. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของอวัยวะต่าง ๆได้

๑๔. เปรียบเทียบความแตกต่างความเหมือนของเพศชาย เพศหญิงได้

๑๕. พูดอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกร่างกายและความสัมพันธ์ได้

๑๖.เรียงลำดับเหตุการณ์อย่างน้อย ๔ ลำดับ

๑๗. บอกสาเหตุที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเองได้

 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๓
ชั่วโมง หน่วยที่ ๓ เรื่องตัวเรา
เรื่อง หน่วยที่ ๓ ตัวเรา (1) (28 พ.ค. 62)