สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวทางการเลือกอาชีพ หรือการสร้างอาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เช่น เห็นความสำคัญของอาชีพสุจริต และอาชีพในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. อธิบายเหตุผลและแนวทางการเลือกอาชีพได้

ด้านทักษะ        1. มีวินัย

                       2. ใฝ่เรียนรู้

                       3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

7.1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

7.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

7.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                  3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน
เรื่อง การศึกษาข้อมูลด้านอาชีพ (26 มี.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง