สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มกำหนดเป้าหมายวางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผล และปรับปรุงงาน)ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารกับการดำรงชีวิต เช่น คุณค่าของอาหารกับการดำรงชีวิต การเลือกซื้ออาหาร การเตรียมการประกอบอาหารในครอบครัว การจัดตกแต่ง และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้                1. อธิบายหลักการจัดตกแต่งอาหารได้

                   2. จัดตกแต่งอาหารได้

ด้านทักษะ                 1. ทักษะการแสวงหาความรู้

                   2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

                   3. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

                   4. ทักษะการความรู้ไปใช้

ด้านคุณลักษณะ         1.มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

7.1 วิธีการ

                   1. ตอบคำถามจากการทำใบงาน

                   2. ประเมินทักษะ

                   - ทักษะการแสวงหาความรู้

                   - ทักษะการคิดวิเคราะห์

                   - ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

                               - ทักษะการความรู้ไปใช้

                  3. สังเกตพฤติกรรม

7.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

7.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

     3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต
เรื่อง การจัดตกแต่งอาหาร (16 มี.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง