สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มกำหนดเป้าหมายวางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผล และปรับปรุงงาน)ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารกับการดำรงชีวิต เช่น คุณค่าของอาหารกับการดำรงชีวิต การเลือกซื้ออาหาร การเตรียมการประกอบอาหารในครอบครัว การจัดตกแต่ง และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. อธิบายวิธีการเลือกซื้อ อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องได้

ด้านทักษะ        1. ทักษะการแสวงหาความรู้

                       2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

                       3. ทักษะการทำงานร่วมกัน

                       4. ทักษะการนำเสนอผลงาน

การวัดผลและประเมินผล

7.1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

7.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

7.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

                   3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาหารกับการดำรงชีวิต
เรื่อง วิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋อง (2 มี.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง