สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มกำหนดเป้าหมายวางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผล และปรับปรุงงาน)ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของสวยช่วยตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. นำความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์

                      2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและประหยัด

                      3. ออกแบบและประดิษฐ์ ภาพปะติดจากเศษผ้าอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

ด้านทักษะ        1. ทักษะการเชื่อมโยง

                       2. ทักษะการวิเคราะห์

                       3. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

       3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์ภาพปะติดจากเศษผ้า 2 (16 ก.พ. 64) (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง