สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มกำหนดเป้าหมายวางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผล และปรับปรุงงาน)ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของสวยช่วยตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. เลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตยหอมได้

                       2. ประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตยหอมตามกระบวนการทำงานได้ถูกต้อง

ด้านทักษะ        1. ทักษะการวิเคราะห์

                       2. ทักษะการปฏิบัติงาน

                       3. ทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2. มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

        3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น
เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตยหอม (2 ก.พ. 64) (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง