สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทักษะกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกัน (กำหนดบทบาทหน้าที่สมาชิกกลุ่มกำหนดเปาหมายวางแผน แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ประเมินผล และปรับปรุงงาน)ภายใต้ความเสียสละและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการกลุ่มบทบาทสมาชิกภายในกลุ่ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       1. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพความคิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เลือกได้ถูกต้องตามขั้นตอน

ด้านทักษะ        1. ทักษะทำงานร่วมกัน

                       2. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

                       3. ทักษะการนำเสนอผลงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

 เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2563 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน
เรื่อง กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 2 (22 ธ.ค. 63) (มีใบงาน ใบความรู้ )
แผนการสอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูรุ่งทิพย์ แสงรุ่ง, ครูณภัทร กาญจนะพังคะ ,ครูนิพนธ์ เชิญทอง