สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 1 (14 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)