สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

    - รุ้งกินน้ำ

๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน

๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

    - พักผ่อน  ทำร่างกายให้อบอุ่น  ดื่มน้ำให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

๔.  เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

    - ต้นไม้เจริญงอกงาม

    - คนและสัตว์มีน้ำกินน้ำใช้

    - น้ำท่วม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

    - รุ้งกินน้ำ

๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน

๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

    - พักผ่อน  ทำร่างกายให้อบอุ่น  ดื่มน้ำให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

๔.  เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

    - ต้นไม้เจริญงอกงาม

    - คนและสัตว์มีน้ำกินน้ำใช้

    - น้ำท่วม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 7
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
เรื่อง ฤดูฝน (4) 18 ส.ค.63