สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

    - ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

    - รุ้งกินน้ำ

๒. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตก

    - หลบฝนหรือใช้อุปกรณ์กันฝน

๓. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

    - พักผ่อน  ทำร่างกายให้อบอุ่น  ดื่มน้ำให้เพียงพอ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

๔.  เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝน

    - ต้นไม้เจริญงอกงาม

    - คนและสัตว์มีน้ำกินน้ำใช้

    - น้ำท่วม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๔)

        ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)(๓.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๘ ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)

          ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)

มฐ ๑๑ ตบช ๑๑.๑ (๑๑.๑.๑)

มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะฝนตกเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒. รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วย

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออก

๕. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง

๖. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอย่างมีความสุข

๗. ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อเจ็บป่วยได้

๘. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าได้

๙. บอกลักษณะของหมวก เสื้อกันฝน และร่ม จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

๑๐. ระบุผลที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกได้

๑๑. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อความคิด ความรู้สึกของตนเองได้

๑๒. ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำจากการทดลองได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 7
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
เรื่อง ฤดูฝน (2) 14 ส.ค.63