สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การระวังรักษาความสะอาดของร่างกาย

๒. การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน

    - การล้างมือ

    - การแปรงฟัน

    - การรับประทานอาหาร

    - การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๒ (๑.๒.๒)

         ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)

มฐ ๖ ตบช ๖.๑ (๖.๑.๒)(๖.๑.๓)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 หนูทำได้
เรื่อง หนูทำได้ (4) 24 ก.ค. 63